Start Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego scrol.pl jest SCROL Sp. z o. o., NIP 586-218-28-17 (dane na dole strony).

Niniejszy dokument wyjaśnia na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki okres czasu przetwarzamy dostarczane nam lub gromadzone samodzielnie przez nas dane dotyczące osób fizycznych. Polityka prywatności zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw.

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

Niniejszą Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

Korzystając z naszych produktów lub usług, a także stron internetowych lub serwisów informatycznych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityka prywatności.

Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi.

Wszelkie archiwalne wersje Polityki prywatności dostępne są na stronie www.scrol.pl

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SCROL Sp. z o.o. z siedzibą (zgodną z KRS) w Gdyni przy ul. Łużyckiej 10A, 81-537 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564091, NIP:586-218-28-17, REGON: 220327630, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 złotych wpłaconym w całości, gdzie miejscem wykonywania działalności jest adres: Chwaszczyno 80-209, ul. Polna 11A

2. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych?

Proces przetwarzania danych osobowych nadzoruje Administrator danych osobowych tj. SCROL Sp. z o.o. z siedzibą (zgodną z KRS) w Gdyni przy ul. Łużyckiej 10A, 81-537 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564091, NIP:586-218-28-17, REGON: 220327630, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 złotych wpłaconym w całości, gdzie miejscem wykonywania działalności jest adres: Chwaszczyno 80-209, ul. Polna 11A

Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem rodo@scrol.pl lub pisemnie na adres: SCROL Sp. z o.o., ul. Polna 11A, 80-209 Chwaszczyno.

3. Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas produktów lub usług. Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach korespondencją, w tym sposób tradycyjny, telefonicznie, elektronicznie lub z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie internetowym.

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę. Możemy także przetwarzać Twoje dane, gdy poproszą nas o to inni administratorzy Twoich danych, np. współpracujący z nami producenci i dostawcy, projektanci.

4. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:

1) gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy w naszej siedzibie, na naszych stronach internetowych lub systemach informatycznych, przez media społecznościowe, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób;

2) automatycznie, gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub rozwiązań dostępnych w systemach informatycznych (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb);

3) gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. naszych partnerów biznesowych, którzy powierzają nam Twoje dane celem świadczenia na Twoją rzecz usług lub sprzedaży.

5. Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe?

Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

6. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:

• zawarcia i wykonania umowy np. doradztwa finansowego lub ubezpieczeniowego itp.,

• rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy (np. wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, reklamacji itp.);

• do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, w którym wyraziłeś chęć nawiązania współpracy z nami lub gdy dopytujesz o szczegóły naszej oferty, którą się interesujesz,

• do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.),

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią np. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, monitorowania aktywności lub profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych.

7. Jakie są podstawy prawne legalnego przetwarzania Twoich danych osobowych przez SCROL Sp. z o.o.?

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez nas jest:

1) wyrażona przez Ciebie zgoda;

2) niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy;

3) niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w naszym przypadku obowiązki takie nakładają na nas m.in. ustawa z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustawa z dn. 11.03.2004 o podatku od towarów i usług;

4) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

8. Czy Twoje dane udostępniamy innym podmiotom?

Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

1. wyrazisz nam na to stosowną zgodę;

2. udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz. W takim przypadku odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy usług budowlanych lub projektowych np. projektanci, dostawcy i producenci maszyn i urządzeń itp.;

3. przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

4. przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnianiu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.

Powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa. Danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany?

Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

2) prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;

3) prawo do sprostowania danych;

4) prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6) prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;

7) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie);

8) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;

9) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Czy korzystacie z plików cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofną w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

12. Do czego wykorzystujecie pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.

13. Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

1) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

2) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

3) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

4) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

5) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej,

6) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.